Projekty, Sponzoři

PROJEKTY

2023

NENECH TO BÝT
Naše škola se rozhodla připojit k projektu „Nenech to být“. Ve spolupráci s MŠMT vznikla aplikace on-line schránky, kam mohou žáci školy zasílat zprávy (i anonymně), pokud mají pocit, že se ve třídě necítí dobře, popř. že se děje něco, co by nemělo. Schránka důvěry je myšlena především jako jeden z prostředků prevence proti šikaně a násilí. Všechny zaslané zprávy přijdou mailem pouze metodikovi prevence, který se bude každou z nich zabývat. Odkaz kontaktu byl umístěn na web naší školy ke kontaktu na metodika prevence.“
Inovativní vzdělávání v ZŠ Orlí

Škola realizuje v období září 2023 – srpen 2025 projekt č. CZ.02.02.03/00/22_002/0006313 „Inovativní vzdělávání v ZŠ Orlí“.

Cílem projektu je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti.
Projekt spolufinancuje Evropská unie.

Celkový rozpočet projektu je 840 000,-Kč

2022

IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice podporuje školy s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných
žáků a řeší nerovnosti ve vzdělávání v souladu s cíli Strategie 2030+.
DIGITALIZUJEME ŠKOLU - realizace investice národního plánu obnovy - komponenta 3.1
V rámci komponenty 3.1. inovace ve vzdělání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.
Dokumenty ke stažení:
DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - financováno Evropskou unií Next Generation EU
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. [Ke stažení: leták ]

2021

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II)
V rámci klíčové aktivity č. 2: Podpora polytechnického vzdělávání škola obdržela formou zápůjčky polytechnické vybavení pro zatraktivnění výuky žáků. více ZDE.
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální
Díky Libereckému kraji  se podařilo škole dovybavit multisenzorické místnosti, které naše  děti milují.
Děkujeme!
PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A TRANZITNÍCH PROGRAMŮ ŽÁKŮ SE SVP PRO ČR
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je poskytnout přímou podporu žákům se SVP a k tomu vytvořit 12
Center a 10-12 Sítí tranzitní podpory v ČR. V rámci systémové podpory bude
vytvořen soubor metodických materiálů, které zvýší kompetence pedagogických
pracovníků škol.
ŠABLONY III PRO ZŠ ORLÍ

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je podpořit žáky naší školy ve výuce s využitím moderních informačních technologií – tabletů a realizací projektových dnů
ve škole. Pedagogové posílí své kompetence sdílením zkušeností a tandemovou výukou.

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL, MLÉKO DO ŠKOL

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu je podpořit žáky naší školy ve výuce s využitím moderních informačních technologií – tabletů a realizací projektových dnů
ve škole. Pedagogové posílí své kompetence sdílením zkušeností a tandemovou výukou.

OBĚDY DO PRO DĚTI - WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

2018-2019

Stolní tenis na Gollovce
Závěrečné vyúčtování/ vypořádání projektu podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje a závěrečná zpráva o realizaci projektu.

2016-2017

OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL
Naše škola se účastní evropského projektu OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL s finanční podporou Evropské unie.

www.ovocedoskol.szif.cz

2014-2015

Vzdělávání dotykem
Škola je partnerem projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0031 „Vzdělávání dotykem“ . Projekt je zaměřen na další vzdělávání pedagogickýchpracovníků k integraci ICT do výuky. Je realizován ve školním roce 2014/2015

2013-2014, 2012-2013, 2011-2012

EU peníze školám
Škola zapojena do projektu  „EU peníze školám“

2010-2011

EU peníze školám
žádost podána v květnu 2011, schváleno MŠMT v červnu 2011, doba trvání projektu 3 roky

Atletický čtyřboj žáků ZŠ praktických a speciálních
Liberecký kraj OPL /350/2011 , účelová dotace 30 000,- Kč, realizace květen 2011
Partnerství v projektu „Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje“( projekt EU)
realizace od září 2010 – platnost 2 roky
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Libereckém kraji
Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotí vzdělávání v libereckých ZŠ

Jsme partnery projektu

2009-2010

Účelové dotace z Grantového fondu Libereckého kraje
Komunitní systém prevence šikany

Vrstevnický program v rámci školního projektu „Komunitní systém prevence šikany“.

Program určený žákům ohroženým šikanou „Sám sobě kormidelníkem“

2008-2009

Účelové dotace z Grantového fondu Libereckého kraje
Výuka hry na hudební nástroje na ZŠ praktické
Školní dvůr - místo setkávání
Vrámci projektu vyrobili žáci lavičky, květináče, odpadkové koše a informační tabule a instalovali je na školní dvůr. Květináče osázeli zelení.  26. června 2008 proběhlo slavnostní otevření školního dvora.

2006-2007

Projekty SIPVZ - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Interaktivní výuka naukových předmětů na ZŠ praktické a ZŠ speciální
Projekt byl zaměřen na uplatnění výukových programů a materiálů ve vzdělávání žáků ZŠ praktické a ZŠ speciální prostřednictvím interaktivní tabule. Kladl si za cíl vytvořit pracovní materiály a metodiku výuky, zkvalitnění a zatraktivnění výuky naukových předmětů , obohacení výuky o využití výukového SW přímo v hodinách. Přímé zapojení žáků do výukového procesu s podporou využívání ICT stimuluje kooperativní učení, hravou formou významně přispívá rozvoji prostorové představivosti, tvořivosti a nových dovedností MR žáků.
Projekty SIPVZ - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Využití ICT techniky a výukového SW u mentálně retardovaných dětí a dětí s vývojovými poruchami učení

Projekt byl zaměřen na zkvalitnění a zintenzivnění procesu nápravy Specifických vývojových poruch učení u žáků ZŠ praktické a zároveň u žáků ZŠ speciální, kteří mají těžší mentální nebo kombinované postižení zpřístupnit a rozšířit využívání ICT se speciálním výukovým softwarem.

V rámci projektu jsme vybavili 3 třídy 1. stupně ZŠ praktické a 2 třídy ZŠ speciální počítačem. Ve spolupráci s psychologickou poradnou v Liberci jsme zakoupili výukové programy, které jsou speciálně vytvořené pro práci dětí se SVPU, ale jsou vhodné i pro práci mentálně postižených dětí.

DOTACE

2021

Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat Libereckému kraji za poskytnutí dotace ve výši 32 600,- na mechanický vozík pro žáky s tělesným postižením.

Poskytnuté dotace:
Liberecký kraj: 22 000,- 
Rozpočet školy: 10 000,-

Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními.
Touto cestou bychom velice rádi poděkovali Libereckému kraji a statutárnímu městu Liberec za poskytnutí dotace na speciální polohovatelnou židli pro žáky s tělesným postižením. Celková výše kompenzační pomůcky činila 98 131,-.

Poskytnuté dotace:
Liberecký kraj: 68 691,-
Statutární město Liberec: 29 440,-

2020

Fond Sidus z. ú. darovala relaxační vak do třídy S I.

2019

Poděkování třídy S II. za sponzorský dar
Moc děkujeme paní Čihákové za sponzorský dar ve výši 10.000,– Kč. Díky tomuto daru jsme mohli vybavit další první třídu pro autistické děti novou skříňkou s barevnými boxy a výškově nastavitelným šestibokým stolem pro děti.

2018

Poděkování za sponzorské dary na projekt, který byl zaměřen na zřízení relaxační místnosti pro třídu SI, do které docházejí především žáci s poruchou autistického spektra

Během minulého školního roku byl na naší škole zrealizován projekt, který byl zaměřen na zřízení relaxační místnosti pro třídu SI, do které docházejí především žáci s poruchou autistického spektra.

Usmálo se na nás štěstí a vybralo se nakonec mnohem více peněz, než bylo původně plánováno. Díky tomu jsme nakoupili další vybavení a pomůcky na výuku do třídy SI.

Rádi bychom touto cestou velmi poděkovali následujícím:

Václav Krondl, advokátní kancelář Karlovy Vary
Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o., Praha
Benne s. r.o., Frýdlant
Pozemní stavitelství s.r.o., Liberec
Bafre Stavby s.r.o., Frýdlant
Jaroslav Šimůnek, Osečná
SILKOM, spol. s r.o., Frýdlant
Nadace Vigo Foundation, Praha
Nadační fond Lasvit, Praha
Nadace Syner, Liberec
+ rodičům všech žáků ze třídy SI, kteří se na shánění peněz velmi podíleli!

Srdečně vám děkujeme za vaše finanční dary, které pomohly opět o kousek zlepšit kvalitu života dětí s autismem a kombinovanými vadami. Velice si vážíme lidí se srdcem na pravém místě, kteří nám nabídli svou pomoc.

Mgr. Veronika Kadlečková, třídní učitelka
+ Dan, Johanka, Pepa, Honza, David, Olí, Míša, Terka a Iveta

Děkujeme firmě AUTO KP PLUS s.r.o, Doubská 525, Liberec 23
Firma poskytla družině sponzorský dar ve formě 20-ti kusů kšiltovek.

2017

Díky finanční pomoci nadace Vigo, nadace Syner a nadace Preciosa, se podařilo v roce 2017 ve třídě pro žáky s poruchami autistického spektra zařídít malou relaxační zónu. Všem sponzorům děkujeme!
OPS Dopraváček Semily
Příspěvek 3 000,- Kč na uhrazení autobusu na výlet žáků 2. stupně do Prahy
PC Plus cz, a.s. Praha
laserová tiskárna Epson pro třídu S II.

2015 a starší

Nadace EURONISA

V červnu 2013 získala škola příspěvek 10 000,- Kč. Tento příspěvek byl využit k nákupu kompenzačních pomůcek pro žáky speciálních tříd. Za uvedenou finanční podporu děkujeme.

Nadace Syner

Příspěvek 5 000,- na nákup didaktických pomůcek pro nově otevíranou třídu určenou dětem s PAS.

Realizace duben 2011. Za finanční podporu děkujeme.

Nadace AWD Brno

Poskytnutí nadačního příspěvku 67 000,- Kč na nákup vybavení pro třídu určenou žákům s PAS.

Za finanční podporu děkujeme.

Finanční úřad Liberec, Denso, Katastrální úřad Liberec
Bezplatné poskytnutí vyřazených monitorů pro výuku ( celkem 10 ks ). Děkujeme