IV S

Třídní učitel/ka:

Asistentky pedagoga:

Monika Kyzljaková

Konzultační hodiny:

PONDĚLÍ 13-14
(po předchozí domluvě)

Pár slov o třídě:

Třídu IV S navštěvují 4 chlapci a 2 dívky.

Jedná se o pátý a desátý ročník.

Výuka jednotlivých žáků probíhá podle ŠVP odpovídajících jejich zařazení

    • Prakticky životem – ŠVP pro základní vzdělávání, platný od 1. 9. 2021
    • Škola pro život – ŠVP pro základní školu speciální díl I, platný od 1. 9. 2020

v oblastech Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Informatika, Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce.

Naším cílem je, aby se dětem ve třídě líbilo, cítily se v ní bezpečně a mohly tak co nejlépe rozvíjet své schopnosti a dovednosti.

Vyučování probíhá v tematických blocích. Při práci využíváme prvky projektového vyučování, prožitkového učení, montessori pedagogiky a metodiky Grunnlaget. Výuka probíhá v různých prostředích – ve třídě, v odborných učebnách, relaxačních místnostech, tělocvičně, na školní zahradě, ale i v okolí školy či přírodě. Nedílnou součástí výuky jsou také aktivity kulturního či sportovního charakteru (návštěvy Naivního divadla, PKO Liberec, Trampolíny Patrmann, bruslení v Areně…), exkurze do ZOO Liberec, Botanické zahrady Liberec, Ekocentra v Oldřichově v Hájích, Střediska ekologické výchovy libereckého kraje STŘEVLÍK nebo návštěvy multismyslových programů v Motyčkovic klice.

Při výuce uplatňujeme metodiku strukturovaného učení – vizualizaci, strukturalizaci, individuální přístup a motivaci. Zaměřujeme se na rozvoj celé osobnosti dítěte – hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku, zrakové i sluchové vnímání a rozlišování, socializaci a také na komunikaci. Při rozvíjení komunikačních dovedností využíváme prvky alternativní a augmentativní komunikace (systém Arasaac), se kterými se děti setkávají nejen ve třídě, ale i v rámci celé budovy školy. Trénujeme také
trpělivost při práci, práci s chybou, sociální dovednosti, zvládání změn a práci s emocemi. U každého dítěte respektujeme jeho individuální pracovní tempo a podle potřeby zařazujeme do výuky relaxační prvky.

Vážíme si nadstandardní spolupráce s rodiči, kterým touto cestou děkujeme. Díky nim jsme získali do třídy například hudební nebo logopedické pomůcky.

Příspěvky třídy

motyčkovic klika
POKOJ PANÍ LÁRYFÁRY
Na konci listopadu jsme se vydali do Motyčkovic kliky. Pro děti tu byl připravený program spojený s návštěvou...
knihovna 02
HUDEBNÍ PROGRAM MUZIZVUKY
V rámci projektu POZNÁVÁME LIBEREC děti navštívily další budovu našeho města. Tentokrát to byla...
vařit
PODZIMNÍ PEČENÍ A VAŘENÍ
V průběhu měsíce listopadu jsme se mimo jiné věnovali také vaření a pečení. Děti se učí zpracovávat...
1 2 3