O nás

1. Základní údaje o škole

Název školy: Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace
Sídlo ředitelství školy:
Orlí 140/7, Liberec 3, 460 01 
telefon: 485 104 489
mobil: 737 454 821
e-mail: info@zsorli.cz
Odloučené pracoviště:
Gollova 394/4, Liberec 4, 460 01
telefon: 488 577 790
mobil: 731 528 620
e-mail: skola@gollovka.cz

Datová schránka: 6sbmrip

Statutární zástupce školy – ředitelka školy:
Mgr. Barbora Hodíková


Statutární zástupce
Mgr. Milan Novák

Statutární zástupce
Mgr. Jana Daňková

Úřední hodiny ředitelství školy:

Pondělí, středa: 8.00 – 9.00   ZŠ Orlí

Každý sudý pátek: 7.30 – 8.30  ZŠ Gollova

Mimo uvedený čas je nutné se předem objednat.

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 72742038

Identifikátor právnické osoby: 600 080 412

Zřizovatel: Statutární město Liberec

právní forma: obec
IČO: 262 978
se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Statutární zástupce zřizovatele:
Ing Jaroslav Zámečník, CSc., primátor města

2. Druhy a typy školy, které škola sdružuje:

1. Základní školakapacita: 239 žáků
IZO: 102 577 790
2. Základní škola speciálníkapacita: 45 žáků
IZO: 150 071 043
3. Školní družinakapacita: 40 žáků
IZO: 116 401 737
4. Školní jídelna – výdejnakapacita: 60 strávníků
IZO: 150 017 197
5. Přípravný stupeň základní školy speciálnína základě § 48a zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je ve škole zřízena třída přípravného stupně základní školy speciální.

Příspěvková organizace je zřízena podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Platnost rozhodnutí o zařazení do sítě : od 1. 7. 2004.

Poslední zápis do školského rejstříku dne 20. 10. 2015, účinnost od 1. 1. 2016

3. Předmět činnosti :

a) Činnost organizace pro základní školu je vymezena § 44 zákona č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

b) Činnost organizace pro základní školu speciální je vymezena § 48 zákona č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

c) Poskytuje zájmové vzdělávání ve školní družině v souladu § 111 zákona č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

d) Provoz školní jídelny, stravování žáků a zaměstnanců školy je vymezeno  § 119 zákona č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4. Přehled oborů vzdělávání

Obory vzdělávání :

1. 79-01-B/01 Základní škola speciální
2. 79-01-C/01 Základní škola

Školní vzdělávací programy :

Aktuální ŠVP naleznete ZDE

Základní škola

Třídy jsou naplněny do maximálního počtu 14 žáků. Dětem je věnována individuální péče, přihlížíme ke schopnostem a možnostem každého z nich. Učení probíhá především činnostní formou, neklademe důraz na teoretické vědomosti, ale na praktické schopnosti. Proto je kladen důraz na výuku pracovního vyučování. Po absolvování 9. ročníku se žáci mohou hlásit do učebních oborů .

Škola je snadno všem žákům dostupná, nachází se v blízkosti veřejné dopravy. Navštěvují ji žáci ze všech městských částí Liberce i z blízkých obcí. Pedagogický sbor tvoří celkem 20 učitelů, vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga.

Budova je bezbariérová a poměrně dobře materiálně vybavená – máme dostatek odborných učeben i kmenových tříd s novým nábytkem, kabinety zásobené množstvím vyhovujících pomůcek.

Nemáme vlastní školní kuchyni s jídelnou, stravujeme se v blízké ZŠ Barvířská.

Základní škola speciální

je určena dětem, které nejsou schopny zvládnout požadavky Základní školy.


Pro žáky nabízíme bohatou zájmovou a mimoškolní činnost

Zájmové kroužky – se zaměřením na sport, výtvarnou výchovu, výpočetní techniku, hudební výchovu.

Mimoškolní akce, které pořádáme – oblastní turnaj ve stolním tenise, turnaj v basketbale, soutěž ve stolních hrách, okresní turnaj ve vybíjené, výtvarnou soutěž „Barevná pastelka“, okresní kolo SHM v lehké atletice.

Akce, kterých se s dětmi účastníme – pěvecké přehlídky „ Vánoční nota“ a „Veselá nota“, sportovní soutěže (košíková, kopaná, florbal, stolní tenis, atletika, přehazovaná, vybíjená, plavání, přespolní běh , běžecké lyžování), výtvarné soutěže.

Naši žáci jsou členy sportovní organizace Handisport Liberec (účast a úspěchy na republikových soutěžích v plavání, lyžování, stolním tenise a přespolním běhu,účast na Mistrovství světa v plavání pro mentálně postižené sportovce).

Učíme se organizovat projektové dny pro žáky.

Většina tříd se účastní průběžně ekologických programů v Jizerských horách.

Vcelku se daří i prezentace naší školy na veřejnosti – kulturní vystoupení dětí, výstavy výtvarných prací, úspěchy ve výtvarných soutěžích. 


Základní škola a Základní škola speciální, Orlí ul. vznikla 1. 7. 2004 díky optimalizaci sítě škol v městě Liberci.  

1. ledna 2016 došlo ke sloučení Základní školy a Základní školy speciální Orlí ul. se Základní školou v Gollově ulici, nový název zní: ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ORLÍ 140/7, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.