Základní informace

Provoz

 6.30 hod. až 16.00 hod. 

Kontakt

Družina 1 (vychovatelka Dagmar Palasczuková): 484 800 332více
Družina 2 (vychovatelka Kateřina Dvořáková):484 800 334více
Družina 3 (vychovatelka Kateřina Pálková):484 800 335více
Družina 4 (vychovatelka Veronika Dovolilová):484 800 332více

Pozn.: Družina 3 je zároveň hlavní družinou.  

Informace

Zapsat se mohou žáci z 1. – 5. roč. Základní školy a Základní školy speciální. Příspěvek za pobyt ve školní družině dle platné vyhlášky činí 250,- Kč měsíčně.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE, LIBEREC, ORLÍ 140/7, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Naleznete ZDE

Hlavní úkoly ŠD

Hlavní úkolem a smyslem práce školní družiny je zajistit zotavení a relaxaci dětí po vyučování. Čas, který děti ve školní družině tráví, je pak rovnoměrně rozdělen mezi tři základní složky. Činnost zájmovou (výtvarné činnosti samostatné i skupinové, stolní hry, puzzle…), činnost relaxační (časopisy, knížky, poslech četby, relaxace v kuličkách nebo na polohovacích vacích …) a činnost spontánní (pobyt dětí na zahradě, v tělocvičně, procházky…).

Děti jsou vedeny k vytváření dobrých vztahů v rámci kolektivu a to s ohledem na vzájemnou toleranci, pomoc a slušné chování mezi sebou a ve vztahu k dospělým. Nedílnou součástí práce s dětmi ve školní družině je i vštěpování zásad správného stolování, zásad bezpečného pohybu v silničním provozu (neboť naše škola je umístěna v centru Liberce) a bezpečné komunikace s lidmi. Zaměřujeme se i na prevenci proti šikaně či rasismu. Školní družina také rozvíjí samostatnost, zodpovědnost a sebeobslužnost dětí.

V rámci pohybových aktivit je za příznivého počasí v co největší míře využívána školní zahrada či cyklostezka. Při nepříznivém počasí navštěvujeme s dětmi tělocvičnu, relaxační místnost s kuličkami nebo počítačovou učebnu. V letošním roce bude v budově školy nově k dispozici další relaxační místnost, kterou budeme s dětmi využívat.

Zaměřujeme se také na nácvik poslechu čteného textu předčítáním říkadel, básniček či kratších pohádkových textů. Další možností, jak dětem zpříjemnit pobyt ve školní družině, je sledování pohádek nebo audio poslech, a to zejména ve vánočním období.

Mezi další aktivity školní družiny pak patří výtvarná činnost, v rámci které s dětmi vyrábíme k jednotlivým ročním obdobím tematicky laděné práce. Pracujeme s papírem, látkou, barvami, přírodninami…

Veškerá činnost je prováděna formou hry na základě dobrovolnosti a momentálního naladění dětí tak, aby nedocházelo k jejich přetěžování po náročném učebním dni. Je zde tak ponechán i prostor pro individuální hru dětí a také pro vyjádření jejich přání, čím se v danou chvíli chtějí bavit.

Stejně jako v loňském roce se i letos budeme snažit pro děti uspořádat akce nad běžný rámec náplně školní družiny. Některé akce uspořádáme sami, např. Halloweenský karneval, u jiných pak využijeme nabídky organizací působících na Liberecku. Z důvodu značné časové náročnosti těchto akcí, kdy je zapotřebí sladit program družiny s výukou dětí a akcemi pořádanými školou, budou rodiče dětí aktuálně informováni o každé akci zvlášť.

Režim školní družiny

1) Provozní doba ŠD: ranní družina 6,30 – 7,30 a odpolední družina 11,40 – 16,00. Kapacita ŠD je 32 míst. V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než 10.   

2) Vychovatelka vykonávající ranní službu odvádí děti do tříd. Odpolední péče o děti zařazené do ŠD je zajišťována vychovatelkou od konce vyučování do 16,00. Po skončení vyučování přicházejí žáci do ŠD pod vedením učitelů. Žáci, kteří jsou přihlášeni do zájmových kroužků, převezmou od vychovatelky učitelé těchto kroužků a po skončení je opět předají vychovatelce. Vzhledem k organizaci výchovné činnosti ve ŠD jsou stanoveny termíny pro odchod dětí ze ŠD takto: před obědem do 12,44 ve školní družině, po obědě po předchozí domluvě ve 13,30 v šatně jídelny ZŠ Barvířská a následně až po 14,30 hod ve školní družině. Čas mezi 13,30–14,30 hod je vyhrazen na vycházky a na výchovněvzdělávací činnost.   

3) Žáka lze přihlásit do ŠD na základě vyplněného a podepsaného formuláře (zápisní lístek) zákonným zástupcem dítěte. Odhlášení žáka z docházky do ŠD oznámí rodiče písemnou formou vychovatelce ŠD. Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen. Zákonní zástupci žáka zaznamenají do zápisního lístku vychovatelce ŠD rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD (sám či s doprovodem). Nelze vydat žáka osobě, která není uvedena v zápisním lístku. Pouze v případě, že změna je rodiči písemně předem oznámena vychovatelce ŠD. Děti nelze uvolňovat ze ŠD telefonicky. Zákonný zástupce je povinen uhradit členský příspěvek 250,- Kč/měsíc, a to ve dvou splátkách (září–prosinec 1000,- Kč do 30. 9., leden–červen 1500,- Kč do 31.1. Pokud zákonný zástupce příspěvek neuhradí, může být žákovi docházka ukončena. Docházka může být žákovi ukončena i tehdy, jestliže zákonný zástupce závažným způsobem narušuje chod školní družiny (jedná se o opakovaně nevyzvedávané děti, hrubé jednání k zaměstnancům školy).  

4) Rodiče mají právo být informováni o činnosti dítěte ve ŠD.   

5) Po příchodu do ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem ŠD. Bez vědomí vychovatelky ŠD neopouští oddělení. Žáci užívají vybavení ŠD. Za hry, hračky a jiný inventář odpovídá žák, kterému byl svěřen. Úmyslné poškození pomůcek je řešeno se zákonným zástupcem dítěte. Žáci mají právo účasti na zájmových, kulturních a tematických akcí pořádaných ŠD.   

6) Žáci ŠD jsou povinni se chovat obezřetně, dbát na bezpečnost vlastní i druhých. Žáci se k ostatním chovají slušně. Jsou přezutí a řídí se pokyny vychovatelky ŠD. Zákaz běhání, skákání, manipulace s okny, vyklánění se z oken. Nestoupat na nábytek, židle a stoly. Do ŠD je zakázáno nosit předměty, které jsou nebezpečné (např. ostré předměty). Je zakázáno nošení drahých předmětů (šperky, mobilní telefony, peníze), vlastní hračky, časopisy. Za jejich poškození nebo ztrátu vychovatelky neodpovídají.     

7) Pokud se stane ve ŠD úraz, vychovatelka provede zajištění první pomoci, popř. zajištění lékařského ošetření a eliminování dalších možných úrazů. O úrazu neprodleně informuje ředitele školy. Ředitel následně informuje rodiče a podniká další kroky. Zákaz nošení návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) do ŠD. Zvýšená pozornost je věnována šikaně. Zamezit rasismu a intoleranci mezi žáky ŠD.   

8) Kritéria pro přijetí do školní družiny v konkrétní školním roce jsou v příloze školního řádu č. 3